Một đấu rượu cũng đừng xem nhẹ
Ba tấc lòng trân quý khó quên
Chỉ ngồi thương tiếc bạn hiền
Càng làm thêm nỗi buồn phiền người đi
Cỏ thơm cũng oán khi ly biệt
Ý xuân ưng được kết thuỳ dương
Vẫy tay từ biệt lên đường
Ngã ba chỗ rẽ không vương lệ sầu.