Mịt mờ giấc mộng lớn,
Mình ta tỉnh trước tiên.
Gió lửa chuyển nhanh đến,
Tạo thành hình tướng riêng.
Diệt bỏ mù tối hết,
Tinh yếu thông hiểu chuyện.
Thân này dẹp nỗi lo,
Soi rọi phần sâu lắng.
Anh thông tiền hậu kiếp,
Biết trước pháp diệu huyền.
Vui gặp người cửa Phật,
Rót ngọc gọi mời duyên.
Anh tôi rồi huỷ diệt,
Núi mây há khác chăng.
Hư không trong gió mát,
Cười nói dưới ánh trăng.
Cung Thanh Liên vui vẻ,
Đến thăm viếng thường xuyên.

tửu tận tình do tại