Trịnh Khách từ phía tây vào ải
Sau nhiều ngày đi mãi tới nơi
Hoa quân ngựa trắng thảnh thơi
Gặp nhau ở chốn ven đồi bình nguyên
Trao ngọc Cảo Trì quân nhờ gửi
Kèm lời Tổ long chết sang năm
Dân Tần nghe lóm bàn rằng:
Gia đình tôi phải bỏ làng đi thôi!
Một khi qua suối đào rồi
Ngàn năm đâu ngỡ xa dời thế nhân

tửu tận tình do tại