Nước Tề nhiều người tài lỗi lạc
Trong số này đặc sắc Lỗ Liên
Dạ quang dưới biển mang lên
Một hôm phát sang vô vàn thanh cao
Chống hàng Tần anh hào nể mặt
Mãi đời sau còn nhắc uy danh
Ngàn vàng không nhận đã đành
Còn cười trước tướng Bình Nguyên không màng
Bình sinh danh lợi không ham
Ta xin rũ áo nhận làm hậu sinh

tửu tận tình do tại