Gà gáy, sắc biển động
Bách quan xếp dãy chầu
Cung Thượng Dương trăng xế
Hắt dọi nửa thành lầu
Mũ áo rực mây trời
Bãi chầu, tản khắp nơi
Ngựa đi như rồng cuốn
Vàng dát cương sáng ngời
Khí thế bốc quay cuồng
Vút lên tày Tung Sơn
Vào cửa, nhà la liệt
Đỉnh mỹ vị, cao lương!
Gió thơm vờn điệu múa
Sáo trong hoà giọng ca
Uyên ương bảy chục cặp
Xoắn xuýt mải vui đùa
Đêm ngày đua hành lạc
Bảo: nghìn năm có vừa


Bản dịch không có 8 câu đầu.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)