Thiềm thừ mờ Thái Thanh,
Dao Đài khuyết gương trăng.
Giữa trời vơi vầng sáng,
Chim lặn bao ánh vàng.
Cung Tử Vi mây chắn,
Mặt trời đà quay ngang.
Mây nổi trời, trăng cách,
Trong tối, muôn vật chìm.
Cung Trường Môn vắng vẻ,
So trước, nay đâu bằng.
Quế sâu, hoa chẳng đậu,
Uy vũ, giáng trời sương.
Tiếng than dài đêm vắng,
Áo ta, nước mắt đằm.


Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.