別內赴徵其一

王命三徵去未還,
明朝離別出吳關。
白玉高樓看不見,
相思須上望夫山。

 

Biệt nội phó trưng kỳ 1

Vương mệnh tam trưng khứ vị hoàn,
Minh triêu ly biệt xuất Ngô quan.
Bạch ngọc cao lâu khan bất kiến,
Tương tư tu thướng Vọng phu san.

 

Dịch nghĩa

Được lệnh vua viết ba bài thơ từ biệt mà vẫn chưa đi được,
Sáng mai sẽ ra khỏi cửa thành đất Ngô.
Từ lầu cao nhà ta không thấy được kinh thành đâu,
Có nhớ nhau, phải lên hòn Vọng phu để trông.


(Năm 756)

Ba bài này viết vào thời điểm An Lộc Sơn vây hãm hai kinh. Vĩnh vương Lý Lân, con thứ 16 của Huyền Tông, làm Giang Lăng đô đốc, sung tiết độ sứ các đạo Sơn Nam đông lộ, Lĩnh Nam Kiềm Trung và Giang Nam tây lộ. Trọng tài danh của Lý Bạch, Vĩnh vương mời ông tới làm liêu tá trong phủ. Khi Lý Lân làm phản, tự đem thuyền đi xuống phía đông, Lý Bạch cũng bị bức bách đi theo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mệnh vua cho gọi ba lần
Sớm mai từ giã xa dần ải Ngô
Nhìn quanh chỉ thấy lầu cao
Tương tư lên núi vọng phu tìm người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của motsach123

Mệnh vua ba lần gọi
Ngô quan phải giả từ
Lầu cao nhìn chán mắt
Lên núi Vọng tương tư

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Mệnh vua ba lượt chửa quay hoàn,
Sáng sớm biệt ly khỏi Ngô quan.
Ngọc đẹp, lầu cao chưa thấy rõ,
Tương tư lòng nặng ruổi mây ngàn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ba phen trưng tập, đã về đâu,
Sáng sớm lìa Ngô giục vó câu.
Ngọc trắng gác cao nhìn chẳng thấy,
Tương tư lên đợi Vọng Phu đầu.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lệnh vua đòi ba thơ lần lữa
Sáng mai đây xuất cửa đất Ngô
Lầu cao sao thấy kinh đô
Nhớ nhau lên núi Vọng phu trông vời

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệnh chúa ba phen vẫn chửa đi
Sáng mai ra khỏi cửa thành Ngô
Lầu cao ngọc trắng nhìn đâu thấy
Lên núi Vọng Phu đỏ mắt chờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ biệt lệnh vua khó trở về
Thôi đành mai sớm giã thành Ngô
Lầu cao ngọc trắng nhìn đâu thấy
Thương nhớ đành lên núi Vọng Phu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lệnh vua ba bận vẫn chưa đi,
Ra khỏi thành Ngô mai tức thì.
Kinh khuyết từ lầu không thấy được,
Nhớ nhau lên núi Vọng phu đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời