Ta nay dắt Tạ kỹ theo,
Thở dài xa lánh tiếng kêu người đời.
Đông Sơn muốn báo cho người,
Hãy mau quét sạch mây trời trắng trôi.