Đông Sơn vắng đã lâu
Tường vi mấy độ sầu?
Mây trắng trôi hoài chứ,
Trăng vàng rụng xuống đâu?

Đất Văn Lang