Trước quán núi có một phụ nữ
Trong đêm thu khóc rũ tả tơi
Chồng bà chinh chiến qua đời
Sáng nay báo tử qua lời tướng quân

tửu tận tình do tại