Nội quan chuyển chiếu vua hỏi việc
Xếp bút nghiên chuông điểm đêm về
Cung đình yên lặng bốn bề
Móc sương điểm áo ra về dưới trăng

tửu tận tình do tại