Lúc xuống ngựa thềm hoang nắng xế
Suối chảy trong vắng vẻ quạnh hiu
Tiếng người bặt, chỉ chim kêu
Ngoài song mây trắng tiêu điều nhà không

tửu tận tình do tại