Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/10/2008 04:38 bởi hongha83
Lý Đăng 李憕 không rõ năm sinh năm mất, quê ở Văn Thuỷ, Thái Nguyên. Đỗ tiến sĩ khoa Minh Kinh năm đầu niên hiệu Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông. Làm chức uý ở Hàm Dương, được Trương Duyệt nhận thấy có tài, trải làm Giám sát ngự sử, Cấp sự trung, Thiếu doãn Hà Nam. Năm Thiên Bảo thứ nhất, từ Thái thú Thanh Hà thăng chức Thượng thư hữu thừa, Kinh Triệu doãn, Lưu thủ Đông Đô (Lạc Dương). Khi An Lộc Sơn nổi loạn vây hãm Trường An, Lý Đăng bị bắt và giết. "Toàn Đường thi" còn lưu giữ ba bài thơ của ông.