Biệt quán xuân về khí tốt tươi
Ba cung đường chuyển Phượng Hoàng đài
Mây bay cửa bắc hơi lan tỏa
Mưa tạnh non Nam núi biếc dài
Liễu ngự vẫy theo nghìn trượng lướt
Hoa rừng chẳng đợi sớm ban mai
Đã hay ơn thánh sâu vô hạn
Mừng nỗi thời hoa lắm kẻ tài


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)