Xuân về sa mạc lẫn Hô Đà
Dương liễu xanh tươi ngựa lại qua
Vạn dặm sơn hà nay chẳng đóng
Chất Chi với Hán đã cầu hoà

tửu tận tình do tại