Anh hùng khi vị ngộ
Lúc gian truân khổ sở biết là bao
Ngao ngán thay nông nỗi trong lao
Khi ra kẻ đón, khi vào người đưa
Cơm nhà nước sáng trưa hai bữa
Lũ quân quan sắm sửa thức ăn
Đêm nằm lính gác xung quanh
Cơ nào đội ấy đóng doanh trực ngoài
Ví chẳng phải anh tài hào kiệt
Cớ làm sao mà biết được đây
Anh em sum họp rồng mây
Kẻ đưa trí dũng, người bày cơ mưu
Nợ anh hùng bao nhiêu chăng tá
Quyết phen này ta trả cho xong
Còn như những lúc tiềm long
Dẫu Chu vương cũng ở trong ngục hình
Rồi ra thiên hạ phụ tình
Làm vua cổ hủ, thái bình âu ca
Mới hay người cũng người ta
Trời chung có nhẽ lại đà riêng ai


Nguồn: Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh, NXB Khoa học xã hội, 1981