Mưa từng chặn nước từng hồi
Bốn mặt non sông nước phủ rồi
Lũ kiến bất tài tha trứng chạy
Đám rêu vô dụng kết bè trôi
Lửng lơ rừng thẳm không chim đậu
Ngất ngưởng lầu tây có chó ngồi
Nỡ để dân đen vùi máu đỏ
Nào ông Hạ Võ ở đâu ôi


Bài thơ này làm lúc vua Hàm Nghi chưa bị bắt, vua Đồng Khánh vừa lên ngôi, chiếu Cần Vương từ rừng xanh đưa xuống làm sôi động lòng sỹ phu yêu nước từ Bắc vào Nam. Có sách cho bài thơ này của Trần Quý Cáp.

Khảo dị: Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Mưa từng chặp gió từng hồi
Bốn phía non sông ngập cả rồi!
Lũ kiến bất tài theo bọt tấp
Đám diều vô dụng kết bè trôi
Cheo leo rừng rậm nghe chim gáy
Lỏm xỏm giường cao thấy
chó ngồi
Nỡ để dân đen chìm đắm mãi
Nào vua Hạ Võ ở đâu? Ôi!
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004