Dấu tích Trường Thành bụi cát,
Người Tần đất ấy mở khai.
Ngàn năm mịt mùng Khương nữ,
Bờ biển còn Vọng Phu đài.

tửu tận tình do tại