Thắng lợi về tướng quân trên lưng ngựa,
Trời rộng hơn bụi lắng chốn biên xa.
Quan phương nam tận tình đầy lễ nghĩa,
Trụ đồng xưa quận huyện mốc sơn hà.
Cây hết khô tưới đều ân mưa móc,
Người được no nhờ dâu lúa nhà nhà.
Nghe nói rằng cấp trên đều có ý,
Giao cho ông vì tin tưởng tối đa.

tửu tận tình do tại