Đường vắng vẻ vào nguồn tiên hoang phế,
Tùng trúc xanh, rậm bốn phía núi thiêng.
Bia đá gãy cũ mòn mờ khói ráng,
Vẫn còn thơm mưa móc buổi Khai Nguyên.

tửu tận tình do tại