Rời Hải Môn mãi theo xe sứ,
Nhìn về đông mờ mịt Phù Tang.
Nếu không ra tám phương ngoài cõi,
Biết làm sao trời đất mênh mang.

tửu tận tình do tại