Trúc sương tùng gió lạnh gào,
Cỏ cây xơ xác rạt rào điêu linh.
Thư sinh biết tiết đổi nhanh,
Động tâm nhớ đến thân sinh muốn về.
Cười kiêu, tri kỷ ai kia,
Thuần lư nào được tình quê thắm nồng.
Thương mẹ tựa cửa chờ trông,
Gió tây lệ nhớ chỉ mong phụng bồi.

tửu tận tình do tại