Mười năm tình, còn đầy nhưng mệt mỏi,
Vào La Phù mộng chói lộ trình xanh.
Gặp nhau đây trên đường tù đất khách,
Lạnh cuối đông hương sắc vẫn tân thanh.

tửu tận tình do tại