Đầy bờ sông cỏ rậm xanh trời phủ,
Hương dại thơm còn quyện ủ chiến bào.
Chợ hoa gần trống kèn Hồ lanh lảnh,
Thú lâu cao phất phới bóng cờ mao.
Nửa đời trai thế trần gây lắm bịnh,
Hai mái đen sương gió biến hai màu.
Hướng về nam nhớ hai thân sầu chết,
Lệ thành dòng đền ơn đức cù lao.

tửu tận tình do tại