Nhan sắc kém từ khi chàng đi khỏi,
Lười phấn son vàng ngọc chẳng chỉnh trang.
Không ngăn được đêm thu dài buồn quá,
Tựa gối nằm nghe trống điểm canh sang.

tửu tận tình do tại