Thu buồn, chẳng xuống nhà trên,
Phượng vàng ngọc biếc đã quên cài đầu.
Suốt ngày cửa lớp người đâu,
Cỏ thềm xanh chỉ gợi sầu nhớ ai.

tửu tận tình do tại