Tự than rằng tử sinh gây ly biệt,
Vạn dặm trời chỉ thấy mây viêm nhiệt.
Tuổi như em còn trẻ gánh chia xa,
Hồn phiêu linh đến đâu chẳng ai biết.
Dòng nước chảy về đông không trở lại,
Oán hận nầy vẫn không nguôi mải miết.
Ô hô, bài thứ sáu chừ ca lên cảm xúc,
Nhờ tích linh kêu giúp bao thương tiếc.

tửu tận tình do tại