Anh mầy lao dịch đường cùng,
Sầu đầy vạn hộc tỏ lòng với ai.
Nhạn bay chung cũng phân hai,
Chia xa vĩnh quyết bởi bài tử sinh.
Nhìn nam chẳng thể khởi hành,
Lệ thành máu nhập Nam Ninh mộng dài.
Tứ ca chừ chẳng dám nghe,
Trời mây u ám mở khai thảm sầu.

tửu tận tình do tại