Nam Ninh vạn dặm núi sông xa cách,
Cuối đất cùng trời mờ mịt bắc nam.
Tuyết dày gió bạo biết bao ngăn trở,
Hôm qua tin tức mới đến báo tang.
Mắt mờ đuổi theo mây chiều ngưng đọng,
Lệ chảy cùng mưa thu rớt không ngưng.
Ô hô, bài ca ba chừ chuyển sang thương cảm,
Hồn gọi không về đất chết Liêu Dương.

tửu tận tình do tại