Ngày
Cắt đôi nỗi đợi

Ta
Mãi mãi thu vàng
Ngỡ người
Xanh cuộc sống

Ngày
Cắt đôi nỗi đợi

Ta
Héo úa đông gầy
Ngỡ người
Vui hạ ấm
...

Ngờ đâu - đời chẳng vậy
Sóng gió cuốn lấp vùi
Mỗi người đau mỗi cảnh
Hai trái tim chỏng trơ!!!