Biển như ta lòng mênh mông rộng
Gởi cho trời hết những bao la
Trời nông nổi nên nhiều cay đắng
Rực hờn ghen xô sóng vỡ òa.


(hư ảo)
VN Vũng Tàu.