Lằn ranh kia mờ nhạt
Một thoáng người vượt qua
Công danh đời khao khát
Theo mây bay rất xa

Hình như đã mùa xuân
Nắng trải ấm phần sân
Hồng Đào e ấp nụ
Cây cỏ xanh mấy lần

Ai đó vẫn tranh giành
Có hay đời mệnh bạc
Bỏ phí cả xuân xanh
Liễu sau vườn ngơ ngác

Anh đã vượt lằn ranh
Giòng sông con nước nhỏ
Miên viễn, hồn vinh danh
Có thương đời cô phụ


3-12-1996

Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000