Dẹp yên tám cõi mới buông tay,
Lồ lộ Thai tinh một đóa mây.
Tể tướng, bếp tàn, mai lạnh vạc,
Tướng quân doanh vắng, liễu chau mày.
Phong lưu phú quí ba đời thấy,
Sự nghiệp công danh bốn bể hay.
Thương ít tiếc nhiều khôn xiết chế,
Miếu đường hầu lấy cột nào thay ?Lê Khôi: Cháu gọi Lê Lợi bằng chú, và là bác họ Lê Tư Thành (Thánh Tông), là đại thần có nhiều công trạng, chết trên đường đánh Chiêm Thành trở về.