Năm hồ chiếm được chốn câu chài,
Biếng thốt Cô Tô cũ có đài.
Mui rách dập dềnh năm bảy chiếc,
Chèo cùn nối nắm một đôi đai.
Tiệc vậy tứ hữu từng quen bén,
Cần đổi tam công tiếc chẳng hoài.
Phong nguyệt ít nhiều song viết đủ,
Khứng đâu vơ bậy, khứng cho ai ?