Mõ này cả tiếng lại dài hơi,
Mẫn cán ra tay chẳng phải chơi!
Mộc đạc vang lừng trong bốn cõi,
Kim thanh chuyển động khắp đôi nơi.
Trẻ già chốn chốn đều nghe hiệu,
Làng nước ai ai cũng cứ lời.
Thứ bậc dưới trên quyền cắt đặt,
Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi.


Theo bài báo Thêm ba bài thơ Nôm của Nguyễn Công Trứ (Nguyễn Thị Lâm, Tạp chí Hán Nôm, số 4, 2011) thì bản Nghi Xuân Uy Viễn Nguyễn gia thế phả chép bài này tên là Vịnh thằng seo (thằng seo tức thằng mõ, người cùng đinh chuyên đánh mõ rao việc làng thời trước) của Nguyễn Công Trứ, với lời như sau:
Khen cho cả tiếng lại dài hơi,
Làng nư­ớc suy bảo chẳng phải chơi!
Mộc đạc lao xao khua mấy tiếng,
Kim thanh dấy dức khắp đòi nơi.
Gần xa chốn chốn đều nghe lệnh,
Già trẻ
ai ai cũng cứ lời.
Trên d­ưới quyền hành tay cắt đặt,
Một mình một cỗ mặc dầu xơi.

- Dấy dức: Làm cho hăng hái, phấn chấn.
- Đòi: Nhiều (từ cổ).