Một rìu, một búa của hôm chiều,
Song viết ai bằng song viết tiều ?
Lần nguyệt pha sương, ngày tháng Thuấn,
Tìm thông, hỏi quế, nước non Nghiêu.
Mây che đầu, ngàn tầng tán,
Suối vang tai, chín chặp thiều.
Khủng khỉnh ăn nằm đời thánh chúa,
Làm chi lần kể sự tiền triều.