Tư bề ngần ngật bóng non om,
Sớm thấy người tiều đã tới nom.
Phong nguyệt một đòn mang lếch thếch,
Yên hà đôi bó quảy khom khom.
Ca Di khúc đã, khoan chân dạng,
Non Thạch cờ thôi, chống củi nhòm.
Có thuở xa trông vầng ác xế,
Dé chân nheo nhéo đứng đầu mom.