Nẻo ra thì có phu đồng bộc,
Song viết ai bằng song viết mục ?
Nhật nguyệt đôi vầng tấm nón nan,
Giang san ngàn dặm một rò trúc,
Sách xưa Hề, Thích thấy còn truyền,
Đời thịnh Thuấn, Nghiêu mừng ấy phúc,
Lục lõi tự nhiên sinh sản nhiều,
Thái bình tay vỗ ca đòi khúc.