Một cày, một cuốc, phận đà đành,
Song viết ai bằng song viết canh ?
Diệt, vắt, tay cầm quyền tướng súy,
Thừa lưa thóc chứa lộc công khanh.
Công A hành đến trời biếc.
Tiết Tử Lăng còn núi xanh.
Ngoài ấy có nơi hơn thú nữa,
Ruộng lành dõi được giống nhà lành.