Năm canh bố cốc tiếng kêu om,
Leo lẻo canh phu sớm đã nom.
Gió ngàn xanh, xoay nón lệch,
Mưa núi lục, cúi lưng khom.
Lều Nam Dương đã khoan chân đứng,
Non Phú Xuân qua cất mặt nhòm.
Tấc đất, tấc vàng yêu bấy tá.
Mồ hôi dồn dọi thuở đầu mom.