Pha lê muôn khảm thức lom om,
Xảy thấy thằng chài đứng đấy nom.
Manh áo quàng, mang lụp xụp,
Quai chèo xách, đứng lom khom.
Ngư hà vẫy đuôi chúi ẩn,
Âu lộ hay cơ ngó nhòm.
Có kẻ làm ơn nheo nhẻo mách;
Kia kìa Phạm Lãi mái kia mom.