Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2007 03:33

Một khí trời đắp đổi vần,
Ba tháng đông lại ba tháng xuân.
Sinh thành, mọi vật đều tươi tốt,
Đầm ấm, nào ai chẳng đượm nhuần ?
Tượng mở thái hòa, Nghiêu vỗ trị,
Ơn nhiều chẩn thải Hán nuôi dân.
Đài xuân bốn bể đều vây họp,
"Tuổi tám ngàn", tôi chúc thánh quân.