Hơi may hây hẩy lọt chồi ngô,
Đòi trận so le nhạn khiếp thu.
Xan xát vàng, buông giậu cúc,
Phau phau bạc, phất cờ lau.
Hòe pha khóm lục chim phơi ngọc,
Nguyệt giãi dòng trong cá hớp châu.
Với hỏi kìa ai trong tuyết tĩnh,
Thửa về niềm niệm mãi sông Ngô.