Một nhạn hòa truyền lệnh Nhục thu,
Song thưa ngần ngật lọt hơi thu.
Vàng phô rãnh cúc khi sương rụng,
Bạc điểm ngàn lau thuở tuyết mù.
Đèn sách trên yên nghề cử tử,
Can qua ngoài ải việc chinh phu.
Thảnh thơi đêm có vầng trăng giãi,
Tỏ làu làu khắp chín châu.