Thức xuân một khí hãy còn khoe,
Phút đã nam ngoa đến tiết hè.
Đằng đẵng ngày chầy giương tán nắng,
Đùn đùn bóng rợp phủ màn hòe.
Khúc hòa Ngu Thuấn đàn cầm ngọc,
Chức thẳng Hi Hòa cửa sổ the.
Trong ấy vây nên cờ một cuộc,
Khéo đâu vang tiếng cái ve ve.