Đòi phượng lạt sạt trận hàn phong,
Da diết người thay bấy hỡi đông!
Mốc rắc rêu tiền, xanh những tuyết,
Cát pha màu bạc, giá đầy sông.
Chuông vàng ngàn khói thông về hạc,
Canh diễn lầu châu nước ngán rồng.
Chớ chớ ngại rằng mai lạnh lẽo,
Kìa kìa mai đã thức xuân nồng.