Vận bốn mùa này đã có công,
Đêm dài bởi một thuở ba đông.
Song mai nguyệt tỏ thanh bằng nước,
Cửa trúc sương xâm lạnh nữa đồng.
Điểm tuyết nào non đầu chẳng bạc ?
Hóng lò, có khách mặt thêm hồng.
Một mai sang đến xuân đầm ấm,
Đường tía xem hoa diễu ngựa rong.