Phò Hán công nên, liền liện ngơi,
Xích Tùng tiên tử, náu tìm chơi.
Đền phong khúm núm còn từ bệ,
Thành Cốc mơ màng đã tới nơi.
Thuyền tếch Ngũ Hồ đênh một ,
Công hơn tam kiệt nhẫn đôi người.
Thế gian đâu có thần tiên nhỉ ?
Ơ hơ! Ông này sa chước người!Trương Lương (Tử Phòng): mưu thần của Hán Cao Tổ.