Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: Tiêu Hà (1)
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2007 16:57

Vả đao bút lại bấy nhiêu lâu,
Xảy gặp cao hoàng, phúc bởi đâu?
Mình cuốn đồ thư, hình thế biết,
Tay cầm mực thước, trí mưu sâu.
Vận lương trấn ải, no quân Hán,
Phân đất phong hầu, đội tước châu.
Chư tướng, nhường cho công đệ nhất,
Tót danh tam kiệt, ở chưng đầu!Tiêu Hà: Đại thần của nhà Hán.