Ăn chiên chẳng quản đói cùng no,
Mười tám thu dư ở đất Hồ.
Tai đắp chẳng nghe người Vệ Luật,
Lòng bền nào khuất đứa Thuyền Vu.
Sương nghiêm bao xuể thông năm muộn,
Tuyết giáo càng cao nguyệt tháng thu.
Cờ sứ một mai về đến Hán,
Công cao vòi vọi vẽ nên đồ.Tô Vũ: sứ thần nhà Hán sang Hung Nô, bị chúa Thuyền Vu bắt giam trong hang, rồi sau lại dời ông ra bể bắc bắt chăn dê 19 năm.